Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Reactie coalitieakkoord

COALITIEAKKOORD  – REACTIE D66

 

Allereerst waardering voor de prettige en constructieve gesprekken met de formateur en de coalitiepartijen deze afgelopen weken.  Gesprekken in het kader van het “plus” van dit coalitieakkoord. Inderdaad hebben deze gesprekken geleid tot enkele inhoudelijke en tekstuele aanpassingen: “plusjes” dus maar geen echte “plus”. Maar toch, dank dat de coalitie ook diverse punten uit het D66-programma heeft overgenomen!

Het coalitieakkoord blijft op de meeste plaatsen vaag, en dat is gezien de onzekere toekomst wel begrijpelijk. Het is daarom opvallend dat sommige items wél op stellige wijze worden benoemd, of andere juist helemaal níet worden benoemd.

Hierna enkele reacties per hoofdstuk.

Inleiding:

Er is maar één zekerheid op dit moment:  de kas is leeg! Het ambitieniveau van dit coalitie akkoord is dan ook laag wat betreft nieuw beleid of ombuigingen. Een pas op de plaats maken, voorzetten van bestaand beleid, de organisatie op orde brengen en de financiële positie van de gemeente saneren. Daar kan géén partij iets tegenin brengen.

Volgens de laatste berichten zal de bijdrage vanuit het rijk substantieel toenemen. Met de kansen die dat biedt, mag u niet licht omgaan. Het begrip dat we, gezien de omstandigheden, vandaag hebben voor het beperkte ambitieniveau, is niet oneindig!

U vraagt een goede samenwerking met o.a. de gemeenteraad. In het belang van onze gemeente kunt u rekenen op een constructieve opstelling van D66 bij de noodzakelijke maatregelen op korte termijn.

Bestuur en Burger

Participatie is een groot goed. Maar laat het geen vergaarbak worden van onduidelijke uitgangspunten en onzekere consequenties! U zegt het al: Er is behoefte aan duidelijkheid. U moet zorgen voor kaders vooraf en bij participerende inwoners geen valse verwachtingen scheppen. De vaagheid van het begrip participatie impliceert het al: participatie is maatwerk en er hangt een kostenplaatje aan. Kaders moeten tijdig door de raad worden vastgesteld. Wij zijn verder benieuwd hoe de coalitie zal omgaan met participatie. Gaat zij haar oren vooral laten hangen naar de luidkeelse tegenstanders die elk plan kent of gaat zij ook actief op zoek naar voorstanders en de stille meerderheid? U begrijpt, dat laatste zou D66 aanspreken.

Uw stelling dat bij “oranje licht” slechts een gesprek moet worden aangegaan om uit te leggen waarom iets niet verder gaat of kan gaan, delen wij niet. Ook D66 wil niet eindeloos doorgaan op een onhaalbare weg, maar te overhaast afzien van een ongemakkelijk dossier of bij een zuchtje tegenwind opgeven is ons te kort door de bocht. Zo loop je kansen mis; ambitie ontbreekt hier.

Wij betreuren dat u niet inzet op verdere democratisering van de Regio. Voor ons is het rapport Nanning Mol een goede, maar wel een eerste stap. D66 wil niet dat de gemeenteraad alleen nog kan tekenen bij het kruisje, waar het gaat om regionale plannen.

Dorpsbezoeken van het college aan de verschillende dorpskernen zoals deze eerder plaatsvonden kunnen de afstand tussen bestuur en burger verkleinen, mits er dan ook een wezenlijke dialoog tot stand kan komen. Daarom bevreemdt het ons dat u geen enkele melding maakt van de mogelijkheid van vrije inspraak cq spreekuur, zoals dat was voorzien in het “nieuwe vergaderen”. Vanwege de corona periode heeft het slecht één keer plaatsgevonden. Voor D66 een essentieel onderdeel van dialoog tussen bestuur en burger. Wij zullen daar zeker op terug komen.

Veiligheid

D66 is blij dat veiligheid ook voor dit college hoog in het vaandel staat en ziet het meerjarenplan tegemoet.

Openbare ruimte

U wilt onderzoeken of de Koninginne- en de Emmaweg kunnen worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. U zegt echter niet dat alternatieven worden onderzocht voor de verkeersafwikkeling. Er mag immers niet gebouwd worden zonder adequate verkeersafwikkeling. Hoe gaat u de betreffende bouwplannen dan verder leiden? Of leidt dit tot afstel van deze bouwplannen? Het weer instellen van een Verkeers Advies Commissie lijkt ons zeer zinvol.

De paragraaf openbaar groen mist visie en ambitie. Waar blijft het Bomenbeleidsplan? Waar blijft bescherming van privaat beeldbepalend groen?

Economische zaken

Het veto tegen wonen cq detailhandel op bedrijventerreinen lijkt ons te stellig. Hoewel het principe ruimtelijk en functioneel verdedigbaar is, gaat het ook hier om maatwerk.

Bij het hoofdstuk retail ontbreekt iedere verwijzing naar  bereikbaarheid en parkeren. Hoe denkt u deze aspecten mee te nemen in uw beleid? Hetzelfde geldt voor de recreatie en toerisme. Dat geldt ook voor meer strandjes en duikplekken. Mooie woorden, maar waar? En hier ook bereikbaarheid, te voet, per fiets of auto?

Bij recreatie is het meer een opsomming van de status quo dan een visie. Gebrek aan middelen of echt een gebrek aan visie?

Bij de vermelding de functie van “water” zegt u “zelfs om energie op te wekken” Die benoeming is onbegrijpelijk zwak. Het doet afbreuk niet alleen aan de ernst van de klimaat doelstellingen maar ook aan aquathermie als haalbare economische onderlegger.

 

 

 

Sociaal domein

Op vele vlakken zijn wij als gemeente het “lijdend voorwerp“ van Den Haag en wij zullen de pogingen van het college steunen om een buffer te kunnen vormen om tegenvallers op te vangen.

Het bevreemdt ons dat het 2de  IKC Loosdrecht niet vermeld wordt. De gestegen kosten maken dit tot een nieuw probleem, nog afgezien van de locatie.

De verdere beleidsintenties kunnen wij steunen en zullen ieder voorstel naar waarde beoordelen.

De beheersing van de kosten en de kwaliteit van Jeugdzorg, en de vindbaarheid van de voorzieningen zijn voor D66 essentieel. Fijn dat we in dit hoofdstuk veel van onze ideeën terugvinden.

Natuur en Milieu

We hopen dat de intenties die in dit hoofdstuk genoemd staan, als een van de eersten worden versterkt zodra de financiële positie het maar enigszins toelaat. Dat de coalitie vrijwel voorbijgaat aan de verduurzaming van woningen in de sociale sector vinden wij teleurstellend. Wij zijn van mening dat de gemeente, onder meer via de prestatieafspraken met woningcorporaties meer mag inzetten op verduurzaming van huurwoningen. Goed voor het milieu en de portemonnee van huurders.

De denktank voor duurzaamheid vinden we een goed idee, mits het werkbudget voldoende is en de ideeën en voorstellen leiden tot beleidsmaatregelen. Wij zijn dan ook zeer bereid de vele deskundige mensen in onze achterban aan te moedigen hieraan deel te nemen.

Ruimtelijke ontwikkeling

Een wat teleurstellend hoofdstuk wat ons betreft: de kaasstolp gaat over de dorpen! Natuurlijk gaat Wijdemeren het landelijke woningtekort niet oplossen, niemand die dát maar veronderstelt. Maar om het maar vooral elders in het land te zoeken – vooral maar not in our backyard – , vinden we te mager gelet op de vele jonge en oudere woningzoekenden in ons gebied. D66 zet zich al jaren in voor een evenwichtige ontwikkeling van Ter Sype.  Zoals u zegt, het momentum is daar, ook voor vliegveld Hilversum, laat het niet voorbij gaan! Wij missen ook een inhoudelijke visie. Een invulling bestaande uitsluitend uit woningbouw vinden wij niet wenselijk. Ook de verdere omtwikkeling van Groenewoud/Vlek juichen we zoals al lang bekend toe maar voorafgaand moet u een zorgvuldig verkeersonderzoek laten doen, ook in samenhang met de Meenthof. Het vooral inzetten op inbreidlocaties levert weinig op, is bovendien tricky en niet altijd gewenst . We moeten niet willen dat we binnen-dorps elk trapveldje of postzegeltje groen gaan volbouwen. Die zijn belangrijk voor leefbare en groene wijken. En van schuurwoningen gaan we het ook niet hebben. We hebben interesse in het expertteam woningbouw van het CDA; dat gaat wellicht meer zoden aan de dijk zetten!

Bij woningbouwplannen gaat u uit van de normen in de huidige Woonvisie, met uitzondering van uw uitgangspunt van maximaal 3 woonlagen. College, een goede ruimtelijke ordening is niet gebaseerd op dogma’s, maar op maatwerk. D66 stelt de ruimtelijke kwaliteit boven het blind hanteren van deze normen. 1/3 sociaal is voor ons een minimum, en geen begrenzing. College, u zegt niet of en op welk moment, de raad betrokken wordt bij de kaderstelling voor nieuwbouwprojecten. Of vindt u dit een  (ons inziens ongewenste) collegebevoegdheid?

U zet in op Tiny Houses die het label “sociaal” krijgen. D66 kan hiermee instemmen, mits de betreffende kavels, ook na het eventueel verwijderen van deze woningen, de bestemming “sociaal” behouden.

De vermelding van het behoud van de recreatieve functie van recreatiewoningen op parken, zonder mogelijkheid van permanente bewoning, vinden wij te stellig.

Financiën en bedrijfsvoering

D66 hoopt dat de toegezegde extra middelen vanuit het rijk de gemeente uit de gevarenzone kan halen. In de eerste plaats om de organisatie blijvend op orde te krijgen. We hopen dat het college erin slaagt van Wijdemeren weer een aantrekkelijke werkgever te maken. Ontzettend belangrijk om de dienstverlening verder te verbeteren en goede plannen op te stellen en uitgevoerd te krijgen. U kunt hierin op onze steun rekenen.

D66 zal zoals altijd een positief-kritische en constructieve partij zijn, altijd gericht op wat in onze beleving goed is voor Wijdemeren. We hopen en gaan ervan uit dat de coalitie – net als bij de totstandkoming van dit coalitieakkoord – oog zal blijven houden voor aandachtspunten van de oppositiepartijen.

De komende jaren verwachten wij van u: een blijvende inzet op duurzaamheid en dienstbaarheid, maatwerk en creativiteit in het beleid voor de komende jaren.

We wensen u veel succes!

Gepubliceerd op 04-07-2022 - Laatst gewijzigd op 04-07-2022