Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 duurzaam aanwezig

Het is alweer vier jaar geleden: de vorige gemeenteraadsverkiezingen die de terugkeer van D66 in de gemeenteraad markeerden. Met een verkiezingsuitslag die toch nog teleurstellend was: op een paar stemmen haalden we de twee zetels niet en D66 kwam met slechts één zetel in de raad.

De grote overwinnaar was DorpsBelangen met maar liefst 9 van de 19 zetels!

Belangrijke overeenkomsten tussen de programma`s van D66 en DorpsBelangen hebben ertoe geleid dat, samen met de VVD,  een coalitie werd gevormd, die kon rekenen op de steun van 13 raadsleden. Daarmee vestigden wij ons in het gemeentebestuur met één wethouder, Joost Boermans, die de loodzware portefeuille van Sociale en Maatschappelijke zaken kreeg toebedeeld en één raadslid, Nanne Roosenschoon. Een stevige klus waarbij het raadslid kon rekenen op een enthousiaste equipe van fractieassistenten om de werkzaamheden te verdelen.

Voor de periode vóór 2010 moet gezegd worden dat duurzaamheid en milieu nauwelijks een aandachtspunt waren. Wat te denken bijvoorbeeld van de kap van de monumentale beuken op het Noordereinde onder leiding van de CDA wethouder waarbij de wethouder van Groen Links voor het gemak maar even de andere kant op keek. Om nog maar te zwijgen over de stagnatie van het dossier Horstermeer!

Gedurende de afgelopen vier jaar heeft D66 bewezen bij uitstek de partij te zijn waar duurzaamheid en milieu geen bijkomstigheid zijn maar hoofdzaak, ook in een tijd waarin zo veel initiatieven helaas sneuvelen vanwege de noodzakelijk bezuinigingen. Niets was mogelijk als niet eerst de gemeentelijke financiën op orde waren gebracht en wij zijn er trots op dat mede dankzij de inspanningen van D66 in de raad en in het college Wijdemeren vandaag een financieel gezonde gemeente is met een structureel sluitende begroting.

D66 heeft vanaf het begin de toon gezet door te eisen dat in het college van burgemeester en wethouders een portefeuille duurzaamheid werd ingesteld. VVD wethouder Abrahamse werd portefeuillehouder. Het bleek echter hoofdzakelijk een symbolische functie te worden en veel activiteiten op dit gebied zijn er niet ontplooid.

Op initiatief van D66 zijn de eerste drie laadpalen geplaatst voor electrisch aangedreven voertuigen. Met een tiental laadpalen behoort Wijdemeren nu tot de koplopers in de regio! Het bomenbeleidsplan is aangepast zodat er nu een herplantverplichting bestaat van 60% van de verwijderde bomen en er niet gekapt mag worden als geen financiering voor herplant aanwezig is.

D66 heeft aangedrongen op verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen en heeft de wethouder opgedragen onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid van de aanschaf van zonnepanelen voor zowel de gemeente als voor inwoners via de gemeenschappelijke inkoop regeling. De uitkomst van dit onderzoek was onbevredigend en wij blijven hierop aandringen. Ook de op ons initiatief toegezegde beleidsnota duurzaamheid ligt nog in de kast! In Loosdrecht was een voorstel van D66 de aanleiding tot het Knorrproject waarbij niet alleen sociaal cultureel erfgoed wordt beschermd maar ook plaats biedt aan starterswoningen en vestiging van innovatieve bedrijven.

Duurzaamheid is natuurlijk meer dan energiebesparing en het terugdringen van de CO2 uitstoot. Het is een voorwaarde van toepassing voor  het gehele beleid en de inrichting van onze gemeente.

Van bestemmingsplannen die meer ruimte gaan bieden voor mantelzorg woningen, driegeneratiewoningen, de bouwverordening die meer aandacht gaat besteden aan levensloopbestendig bouwen, het subsidiebeleid gericht op het evenredig verdelen van onze beperkte middelen ten gunste van het verenigingsleven, de instelling van het jeugd sportfonds en het jeugdcultuurfonds, om er maar enkele te noemen.

Steeds meer doen wij ook beroep op burgerparticipatie. De bevolking actief betrekken bij de inrichting van hun wijk en hun woonomgeving en vertrouwen op de eigen kracht en creativiteit van de bewoners, want ook dat draagt bij aan een duurzame toekomst!

Wat deze toekomst betreft, heeft D66 zich duideljk opgesteld vóór de samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp. Dit samenwerkingsverband dat is ontstaan uit de noodzaak om op grotere schaal te kunnen beantwoorden aan de veelvoud van taken op sociaal maatschappelijk gebied die de regering doorschuift naar de gemeentes, zal in de komende tijd verder worden uitgebreid. Samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme, verkeer en openbaar vervoer, veiligheid maar ook dienstverlening aan de inwoners zijn al in voorbereiding.

Voor ons is dit een bewuste keuze voor het duurzaam in stand houden van een groene buffer tussen het stedelijk gebied van Amsterdam en het door Hilversum zo gewenste Gooistad. Het lijkt er helaas op dat Groenlinks, de PvdA en vooral het CDA  hier een andere mening over hebben. De keuze van deze partijen leidt onvermijdelijk tot een overname door Hilversum. D66 heeft gekozen voor een duurzame groene toekomst gebaseerd op de waarde van onze kernen en onze rijkdom aan recreatie- en natuurgebieden. Wij zullen ons daarvoor bijven inzetten. Ook op dit gebied: en nu vooruit!

Nanne Roosenschoon

Gepubliceerd op 26-02-2014 - Laatst gewijzigd op 01-02-2021