Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 november 2021

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2021

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 11 november 2021

 

 Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden, leden van het ambtelijk apparaat en belangstellenden thuis en hier in de zaal,

Om met de inmiddels gevleugelde woorden van de burgemeester te beginnen: “het piept en het kraakt” in huize Wijdemeren. Het ambtelijk apparaat is overbelast: externe factoren zoals de gevolgen van de Covid maatregelen, samen met de afwikkeling van zware dossiers, landelijke taakstellingen, maar ook soms te weinig besef van urgentie en capaciteit binnen onze eigen raad, hebben daaraan bij gedragen. Raadsvoorstellen en besluiten dienen als één van de uitgangspunten te hebben: wat willen we bereiken maar ook wat kunnen we aan zonder het ambtelijk apparaat nog meer onder druk te zetten? De komende periode moeten we daaraan extra aandacht besteden.

Gezien deze grote overbelasting is het dan ook niet alleen met verbazing maar vooral, gezien de omstandigheden, met een zekere bewondering en dank aan het ambtelijk apparaat en het college dat wij kennis hebben genomen van de totaal vernieuwde presentatie van deze begroting. Ondanks de enkele onvolkomenheden en kinderziektes, een mooie prestatie! Maar het gaat natuurlijk om meer dan een gelikte presentatie! Een meerjarenbegroting die bovendien, tegen de eerdere verwachtingen in, voor de komende periode uitgaat van  positieve resultaten! Geen gemakkelijke taak en waardering voor ieder die hieraan heeft bijgedragen.

Maar dan komt het: De begroting was alleen sluitend te maken door een exorbitante verhoging van de Toeristen- en de Forensenbelasting, van 140% respectievelijk 100%! Ook voor onze fractie is dit niet aanvaardbaar. D66 is dan ook mede-indiener van het amendement om deze verhoging te schrappen in samenhang met het bijbehorende compenserende dekkingsvoorstel.

De recreatieve sector is immers één van de belangrijkste pijlers van de Wijdemeerse economie en moet zich kunnen blijven ontplooien in vertrouwen en in partnerschap met de gemeentelijke overheid. Het Gebiedsakkoord blijft het belangrijkste kader voor de verbetering van het recreatief product. Helaas zijn er nog maar weinig tastbare resultaten van enige omvang. Zo is er bijvoorbeeld is nog weinig voortgang geboekt bij de oplossing van het baggerprobleem. Het grootste project, de vaarverbinding tussen de Eerste plas en het Hilversums kanaal, is inmiddels opgegeven en alternatieve plannen worden onderzocht.

Naast deze plannen, blijft ook één van de taakstellingen van het gebiedsakkoord overeind: de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de recreatieve voorzieningen. Dat betekent ook dat moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Met name in Oud-Loosdrecht is dit al jaren lang een onoplosbaar probleem.  College, kunt u ons informeren over de huidige stand van zaken hierover bij en rond de Porseleinhaven? Daarom wil D66 de mogelijkheid laten onderzoeken om ter plaatse van het Vuntusplein een meerlaagse, deels ondergrondse, parkeervoorziening aan te leggen, die zowel de bewoners als de bezoekers kan bedienen. Indien deze geheel of gedeeltelijk gefinancierd zou kunnen worden vanuit de beschikbare middelen vanuit het Gebiedsakkoord, wordt dit een reële optie. Wij zullen hiervoor een motie indienen.

De afgelopen raadsperiode zijn een aantal grote infrastructurele projecten met succes afgerond door wethouder Boermans. De vernieuwde Oud-Loosdrechtse dijk draagt  bij aan de uitstraling  van Oud-Loosdrecht als watersport centrum. Ook de binnenkort opgeleverde volledig vernieuwde Kortenhoefsedijk laat Oud Kortenhoef weer volledig tot zijn recht komen!

D66 is verheugd dat de budgetten voor duurzaamheid en duurzame ontwikkelingen gehandhaafd blijven. Al blijven dezen noodgedwongen te laag om al onze ambities waar te maken. De subsidie op groene daken heeft veel succes gehad, en wij zien uitbreiding van deze vergroening als een speerpunt. Maar denk ook aan groene muren, verregaande ontstening en, meer algemeen, het versterken van de groene leefomgeving! D66 is van mening dat de gemeente hierin een voorbeeld positie moet innemen en dat wij alle privé-initiatieven hiertoe moeten stimuleren, onder meer door een vereenvoudiging van regelgeving. Dat geldt ook voor andere duurzaamheidsmaatregelen, zoals buitenisolatie van woningen, en slim gebruik van zonne-energie. D66 is van mening dat deze duurzaamheidsmaatregelen vrijgesteld moeten worden van legeskosten en overbodige procedures.

De klimaatdoelstellingen blijven het belangrijkste toetsingskader voor het ruimtelijk beleid. Dat geldt met name voor grote woningbouwprojecten, zoals Nederhorst Noord en Ter Sype. Klimaatneutraal bouwen, inrichten en beplanten evenals waterberging, zijn daarbij het uitgangspunt. Nieuwe wijken dienen niet alleen gasloos gebouwd te worden, maar ook energieneutraal. Denk daarbij aan de mogelijkheden van aquathermie, die zeker in onze waterrijke gemeente een doorslaggevende factor kan worden bij deze doelstelling. Voor grote projecten, zoals bijvoorbeeld schoolgebouwen of een nieuw gemeentehuis hanteert de gemeente de wettelijk vereiste BENG norm. Echter, college, in 2050 moeten wij energieneutraal zijn. Dan moeten we dus voldoen aan de ENG norm. Al over 30 jaar dus, terwijl uitgaan van een afschrijving over 40 jaar!

Voorzitter, wij bouwen niet voor vandaag, of om slechts te voldoen aan de eisen van 2030! Wij bouwen voor de toekomst! D66 wil dat alle te bouwen overheidsgebouwen nu al worden ontworpen volgens de ENG norm, ingepast in een groene en klimaatbestendige omgeving.

Collega’s, voor D66 betekent een toekomstbestendige gemeente ook het kunnen voorzien in voldoende en betaalbare woningen, goede voorzieningen en goed onderwijs in gezonde scholen. Ondanks het teleurstellende besluit van deze raad over de locatie en de aard van het 2de IKC in Loosdrecht, blijft D66 zich inzetten voor brede IKC’s in alle kernen, waarbij wij ook pleiten voor het creëren van nevenvestigingen van de Bibliotheek. Wellicht is zo’n nevenvestiging ook een mooie aanvulling voor Het Lichtbaken in Oud-Loosdrecht?

Het afgelopen jaar zagen wij de realisering van het Tiny Houses project bij de Dennenlaan. Na bijna 10 jaar! Hulde voor wethouder Van Rijn dat het haar gelukt is dit project tot een uitstekend einde te brengen! Tiny House projecten alleen zijn echter niet de oplossing. Alle mogelijkheden tot in- en uitbreiding moeten worden benut. D66 blijft dan ook voorstander van beperkte uitbreiding aan de rand van de kernen, zoals Nederhorst Noord, om de bestaande woningnood te kunnen bestrijden. Minimaal 35% sociale woningbouw en zelfbewoningsplicht voor koopwoningen moeten daarbij het uitgangspunt blijven. Voor D66 geldt bovendien dat wij ons  positief moeten opstellen ten opzichte van burgerinitiatieven op het gebied van woningbouw. Maatwerk op ieder gebied,  duidelijke kaderstelling vooraf, en zorgvuldige participatie en communicatie blijven voor ons een absolute vereiste. Daar heeft het in het verleden nog wel eens aan ontbroken.

Collega’s, de taakstellingen binnen het sociaal domein, veruit de grootste uitgaven post van de gemeente, blijven ook de komende periode een uitdaging. Met name de financiering van de Jeugdzorg is een landelijk probleem, dat dan ook alleen landelijk, samen met de VNG, opgelost kan worden. Dat het wethouder Van Rijn gelukt is om de afgelopen periode alle taken tot een goed einde heeft weten te brengen, verdient dan ook een groot compliment!

Voorzitter, de komende jaren zullen niet gemakkelijk zijn. Naast de ambtelijke reorganisatie, de toch al bestaande hoge werkdruk en onze zeer beperkte middelen zijn we ook nog steeds niet verlost van de effecten van de Covidpandemie. We moeten echter blijven werken aan de handhaving van ons voorzieningen niveau en daarbij de dienstverlening aan onze inwoners blijven verbeteren.

We zullen ons ambitieniveau moeten bijstellen aan onze mogelijkheden. Maar daarbij zeker niet stil zitten en ons blijven inzetten op een financieel gezond, duurzaam en toekomstbestendig Wijdemeren.

Onze afhankelijkheid van de landelijke politiek blijft onevenredig groot, en de financiële bijdrage vanuit het rijk ongewis.  D66 is van mening dat deze meerjarenbegroting terdege rekening houdt met deze factoren en een gezond uitgangspunt biedt voor de komende jaren. Daarom steunt D66 de voorliggende begroting.

Namens D66 Wijdemeren,

 

Nanne Roosenschoon

Mario Wouters.