Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 februari 2021

Aangenomen Motie D66 Laat een gift in deze tijd een gift mogen zijn!

Ruimhartiger, klantgerichter en menselijker omgaan met giften aan bijstandsgerechtigden, dát was de insteek van de volgende motie die D66 begin december indiende. De stemmen staakten in de gemeenteraad van 10 december 2020. Ná de zogenoemde “boodschappenaffaire” haalde motie het wél op 4 februari jl.

 

Laat een gift in deze tijd een gift mogen zijn!

De gemeenteraad van Wijdemeren, digitaal bijeen op donderdag 10 december 2020,

Constaterende dat:
• De coronacrisis een uitzonderlijke omstandigheid is die bij veel inwoners, en in het bijzonder bij inwoners in de bijstand, leidt tot financiële problemen;
• Door Covid19 meer inwoners onverwacht en door overmacht een beroep hebben c.q. zullen moeten doen op de bijstand, en waaruit zij gedurende dezelfde crisis ook niet makkelijk kunnen uitstromen;
• Vrienden en familie hen niet financieel mogen helpen met een vrij te besteden gift (d.w.z. hun gift wordt afgeroomd);
• De Participatiewet het college in artikel 31 lid 2 onder m een bepaalde mate van beleidsvrijheid geeft ten aanzien van giften en bovendien artikel 18 lid 1 een hardheidsclausule bevat die in bijzondere omstandigheden kan worden toegepast;

Overwegende dat:
• Het afromen van giften voor bijstandsgerechtigden, zeker in deze coronaperiode, kan leiden tot disproportionele onredelijkheid en onbillijkheid (zijnde de criteria voor de hardheidsclausule);
• De genoemde wetsartikelen de mogelijkheid bieden om – zonder financiële uitgaven door de gemeente – bijstandsgerechtigden een steuntje in de rug te geven, door bij de beoordeling van hun inkomsten en giften, bij wijze van uitzondering de giften niet af te romen van de bijstandsuitkering;
• Kan worden voorkomen dat mensen in de schulden komen met een prijzig schuldhulpverleningstraject door de gemeente tot gevolg;
• Op deze manier kan worden bijdragen aan de behoefte van vrijgevigheid van mensen onderling in deze zware periode.

Roept het college op:

1. Gelet op uitzonderlijke omstandigheden, met toepassing van de mogelijkheden die de Participatiewet biedt, inwoners met een bijstandsuitkering toe te staan vrij te besteden giften te ontvangen tot een maximumbedrag op jaarbasis van de voor de bijstandsgerechtigde toepasselijke maandnorm, zonder daarbij gekort te worden op hun bijstandsuitkering;
2. Daarbij te bevorderen dat toeslagen niet in gevaar komen, dan wel eventuele consequenties daarvan bij de bijstandsgerechtigde inwoner bekend zijn;
3. Aan het (tijdelijk) omgaan met giften goede bekendheid te (blijven) geven via o.a. de website en gemeentepagina in de lokale bladen;
4. Bij de bespreking van het minimabeleid eventuele structurele beleidsregels t.a.v. giften te bezien.

En gaat over tot de orde van de dag,

Wijdemeren, 10 december 2020,

De raad voornoemd,

Namens D66
Nanne Roosenschoon
Mario Wouters

M-V-2 D66 – Laat een gift in deze tijd een gift mogen zijn! (10v-8t);