Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 mei 2020

Amendement D66 Groener doelgroepenvervoer aangenomen

AMENDEMENT A-10-2 Groener Doelgroepenvervoer

De raad van de gemeente Wijdemeren, in vergadering bijeen op 7 mei 2020,

Constaterende dat:

– Verkeer en vervoer verantwoordelijk zijn voor circa 38% van de CO2 uitstoot in Nederland en dat Rijk, provincies en gemeenten (fiscale) maatregelen nemen om de uitstoot terug te dringen;

– In het Ontwerp-bedrijfsplan BV Vervoer Gooi en Vechtstreek staat dat het wagenpark in 2030 volledig uitstootvrij is, maar ook dat het elektrificeren van de helft van het wagenpark financieel wel haalbaar is (p. 7, p.9, p.13);

– Dat om de businesscase vergelijkbaar te maken met de huidige situatie primair is uitgegaan van een volledig dieselwagenpark en dat tevens de meerkosten van een half en volledig geëlektrificeerd wagenpark in beeld zijn gebracht;

– Dat de Regio heeft aangegeven dat in de praktijk zal worden ingezet op een mix van elektrische, hybride en dieselvoertuigen.

Overwegende dat:

– De gemeente, onderdeel van de regio G&V, een voorbeeldfunctie heeft voor zijn inwoners;

– Bij gelijkblijvend fiscaal stelsel de jaarlijkse meerkosten van een 50% geëlektrificeerd wagenpark marginaal zullen zijn ten opzichte van de totale kosten;

– De aanschaf van elektrische auto’s wellicht duurder is dan die van dieselauto’s maar op lange termijn financiële voordelen bestaan ten opzichte van het aanschaffen van een wagenpark volledig op diesel;

– Te verwachten is dat de waardevastheid van dieselauto’s snel zal afnemen;

– De maatschappelijke baten van elektrische auto’s aanzienlijk hoger zijn dan die van dieselauto’s.

Besluit aan het raadsbesluit het volgende beslispunt toe te voegen: Aan de wensenbrief (bijlage 8) de volgende wens van de raad toe te voegen: “Wens (nummer). Wagenpark Doelgroepenvervoer Het is wenselijk er naar te streven het wagenpark voor het doelgroepenvervoer direct bij aanvang al voor 50% te laten bestaan uit elektrisch aangedreven vervoersmiddelen. Dit met het oog op het voorkomen van de aanschaf van vervoersmiddelen met dieselmotoren, waardoor uitstoot van fijnstof en koolstofdioxide én geluidshinder beperkt wordt.” 

D66 Wijdemeren

Nanne Roosenschoon

(mede ingebracht door PvdA/GL)