Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 december 2018

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2018 fractie D66 WIJDEMEREN

Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden, geachte aanwezigen hier in de zaal en luisteraars thuis,

 

Bij de eerste algemene beschouwingen van deze bestuursperiode wil ik allereerst iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze begroting en de duidelijke presentatie. Ook hulde aan de gehele ambtelijke organisatie die zich dag in dag uit inspant voor het welzijn van onze gemeente en haar inwoners.

 

Voorzitter, in deze soms verbijsterende wereld, lijkt het wel alsof het dagelijks leven van de gemeente één van de weinige stabiele factoren is. Rondom ons heen is er helaas weinig sprake van stabiliteit en zekerheden over onze toekomst.

 

Allereerst de toekomst van onze gemeente. De provincie, die ons nog steeds in de armen probeert te drijven van onze buurgemeente. Hoewel zij zelf inzet op een eindobjectief van één gemeente in het Gooi, wil ze daar niet de nodige stappen voor zetten. Ze houdt vast aan het concept van een tweetrapsraket, terwijl de eerste trap al dreigt te exploderen.

 

We gaan ervan uit dat het nieuwe beleidskader voor  herindelingsprocedures, dat binnenkort zal worden vastgesteld door de minister, inderdaad de door D66 bepleite waarborgen zal bevatten voor lokaal draagvlak. En dat dit nieuwe beleidskader én een nieuw college van gedeputeerden in Haarlem, zullen leiden tot meer soepelheid, begrip en meer visie.

 

D66 houdt vast aan het doel om te komen tot één gemeente in de Gooi en Vechtstreek binnen 10 jaar – in welke provincie dan ook – , maar binnen de regio lijkt er steeds minder eensgezindheid over het einddoel. D66 heeft bovendien altijd de wenselijkheid benadrukt van een gemeente, die een solide groene buffer kan vormen ten opzichte van  Amsterdam en Utrecht. We hadden die destijds de historische naam Niftarlake toebedacht. Maar we leven nu in andere tijden.

 

D66 verzoekt wethouder Boermans om in zijn verkenning en overleg met onze buurgemeentes ook uitdrukkelijk nieuwe bestuursvormen te bestuderen, zoals het onlangs door minister Ollongren, in haar Thorbeckelezing, vermelde concept van een federatiegemeente. Wij zijn van mening dat een dergelijk vernieuwend concept wellicht op grotere steun binnen de regio zou kunnen rekenen.

 

De ontwikkelingen op de woningmarkt baren ons ernstige zorgen. Het einde van de crisis en de opleving van de bouwsector leken eerst gunstig te zijn voor een ruimer woningaanbod. De explosieve stijging van de woningprijzen en de grootschalige speculatieve aankoop door privébeleggers zorgen echter voor een groeiend tekort aan betaalbare woningen, met name voor jongeren. Stijgende bouwkosten maken het haast onmogelijk om nog zicht te houden op betaalbare koop- en huurwoningen.

 

De klimaatverandering en de daarmee samenhangende klimaatdoelstellingen beheersen onze toekomst en woningbouw zal moeten voldoen aan de hoogste eisen van energiebesparing en duurzaamheid. Ook dat kost geld. Creatieve oplossingen zijn noodzakelijk en die kunnen niet alleen op lokaal niveau worden gerealiseerd.

 

D66 verzoekt het college dan ook om, met het oog op de zeer vele woningzoekenden in onze gemeenten, innovatieve woningbouwprojecten te omarmen en, waar mogelijk, te ondersteunen bijvoorbeeld door middel van versnelde procedures, versoepeling van regelgeving en het instellen van groene leges zoals bepleit in de onlangs door D66 en PvdA/Groen Links gepresenteerde motie. Tiny Houses zijn één van de voorbeelden van nieuwe vormen van betaalbare woningbouw. D66 juicht het project in Loosdrecht toe en hoopt dat meer van dergelijke projecten in alle kernen van de grond zullen komen.

 

Drie grote woningbouwprojecten zijn in een voorbereidende fase: Ter Sype in Loosdrecht, de 3 geïntegreerde projecten in de Kortenhoefse polder en Nederhorst Noord, waar de Provincie roet in het eten dreigt te gooien. D66 steunt wethouder De Kloet volmondig in zijn pogingen om het provinciale beleid om te buigen en de bouwmogelijkheden in Nederhorst te behouden. D66 benadrukt dat bij al deze nieuwe woningbouwprojecten, naast klimaatbestendigheid, duurzaamheid en flexibiliteit, een integrale en veilige verkeersafwikkeling en ruimtelijke kwaliteit voorop moeten staan.

 

De toekomst van het beheer van onze openbare ruimte en de verduurzaming en kwaliteit van de bestaande woningvoorraad zal om extra inspanningen en investeringen vragen.

 

Hoewel wij leven in een tijd van hoogconjunctuur, zijn tegelijkertijd de ontwikkelingen van de wereldeconomie onvoorspelbaar geworden. Als deze zouden leiden tot een wereldwijde handelsoorlog is een nieuwe en diepe economische crisis niet ondenkbaar. Een crisis waarvan wij allen de gevolgen zullen ondervinden, met name op het gebied van woningbouw en werkgelegenheid. Ook bij ons, in Wijdemeren en in de regio.

 

Maar, voorzitter, zoals ik aan het begin zei, het dagelijks leven in onze gemeente is, vooralsnog, een stabiele factor en dáár houden wij ons vandaag mee bezig.

 

Het bestuursakkoord heeft als titel gekregen: Sterke dorpen, regionaal verbinden en dat blijft het uitgangspunt voor D66 Wijdemeren. Sterke dorpen en een sterke gemeente: dat vereist een solide en verantwoord financieel beleid. D66 is dan ook blij met deze begroting. Het college presenteert een toekomstbestendige begroting met een positief resultaat, niet alleen voor 2019 maar ook voor de daaropvolgende jaren. Onze buren kunnen jaloers zijn!

 

Maar helaas we hadden maar één burgemeesterswoning in de aanbieding! Onze financiële en personele middelen blijven echter beperkt en keuzes moeten gemaakt worden. Niet alle plannen kunnen gelijktijdig worden gerealiseerd, niet alle verbeteringen kunnen zo snel worden gerealiseerd als we zouden wensen en de algemene reserve is helaas niet onuitputtelijk!

 

Toch moeten we blijven investeren in de toekomst van onze gemeente en onze dorpen, hoe de toekomstige gemeentegrenzen en bestuursvorm dan ook zullen zijn. Zonder de investeringen in de ambtelijke organisatie, zoals die al door het vorige college zijn ingezet, kunnen wij onze ambities zeker niet waarmaken.

 

Het welzijn van onze inwoners vereist een solide sociaal beleid waarbij niemand buiten de boot mag vallen. De te lange wachttijden in de WMO zijn ons een doorn in het oog. Wethouder Van Rijn heeft extra menskracht ingezet en gaat er vanuit dat eind 2018 de achterstand zal zijn ingelopen. De hulpvragen zullen dan binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld.

 

Wij vertrouwen erop dat de wethouder hierin zal slagen. Maar voor D66 is dit slechts een eerste stap. Voor ons zijn de wettelijke termijnen een maximum en geen einddoel. Sneller moet kunnen en wij roepen de wethouder dan ook op om op deze weg door te gaan en alle middelen aan te wenden om de wachttijden tot een minimum te beperken en de kwaliteit daarbij op peil te houden. We hopen dat de wethouder stuurt op de sociale en communicatieve vaardigheden, de kennis en een ‘one-time-right’ -beslissing van de consulenten. Als aanvragen vlot en in één keer goed gaan, levert dat veel tevredenheid en winst op.

 

D66 zal actief blijven controleren dat de gemeente, ondanks de huidige wachttijden bij de uitvoering van de WMO-aanvragen, proactief op zoek blijft gaan naar hulpvragen die niet vanzelf gesteld worden. Denk aan kwetsbare inwoners die minder zelf coördinerend en organiserend vermogen hebben, meer moeite hebben om hun hulpvraag te formuleren en die op de juiste plek te stellen, om hun netwerk te mobiliseren en voor zichzelf op te komen. Denk ook aan inwoners die ogenschijnlijk de zorg mijden maar die mogelijk het vertrouwen in de overheid of de zorg ooit hebben verloren. Aan u is het om die behoedzaam terug te winnen.

 

De communicatie naar de cliënten moet op begrijpelijk wijze worden vormgegeven, zonder verwijzingen naar artikels en verordeningen, zodat het verloop van een aanvraag voor iedereen, ook laaggeletterden, duidelijk is.

 

D66 steunt van harte het beleid van de wethouder om urgente gevallen, bijvoorbeeld vanwege ziekte of een ongeluk, snel en adequaat op te pakken en niet puur te kijken naar de datum van binnenkomst. Ook dat is maatwerk! D66 vindt het zoals gezegd belangrijk dat in Wijdemeren iedereen erbij hoort en dat ook zo ervaart. Dat geldt ook voor de LHBTI ‘s in onze gemeente. Deze ongeveer 2000 inwoners lopen een groter risico op discriminatie, pesten, depressie en sociale uitsluiting. Hoe wezenlijk is het dat je jezelf kan en mag zijn! D66 stelt voor om binnen de gemeente en de Regio samen met onze sportclubs, scholen en andere partners uit het maatschappelijk middenveld te komen tot beleid als steun in de rug [ zie motie].

 

Sterke dorpen in een mooie gemeente. Dat betekent blijvende aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte en onze leefomgeving, van onze wegen, pleinen en plantsoenen. Samenwerking en inspraak van inwoners en bedrijven is daarbij een vereiste, maar de gemeente is eindverantwoordelijk.

 

In het verleden zijn soms vergissingen gemaakt en die moeten we herstellen. Het Bomenbeleidsplan heeft aangetoond dat de bescherming van gemeentelijke bomen niet voldoende is om de kwaliteit van onze woonomgeving ter waarborgen. De herplantverplichting hebben we al bijgesteld tot 75%, maar we blijven  streven naar 100%. Dat zal niet overal op dezelfde plek mogelijk zijn, maar in die gevallen verzoekt D66 het college om hiervoor een alternatieve locatie te  bepalen.

 

Bomen hoeven niet groot te zijn om een beschermde status te hebben, maar zij moeten wel beeldbepalend zijn en bijdragen aan de ruimtelijk kwaliteit van de totale groenstructuur. Onderhoudskosten, zoals het knotten van wilgen, zouden daarbij geen rol mogen spelen.

 

In 2017 heeft D66 het college gevraagd om het Bomenbeleidsplan te evalueren en eventueel te herzien. Deze evaluatie staat gepland voor 2020. Wij zien dit graag eerder, maar willen in ieder geval het college verzoeken om komend jaar te starten met een evaluatie en daarvoor de  benodigde financiële middelen vrij te maken, en in 2020 over te gaan tot een herziening van het beleidsplan. [ motie ]

 

Er zijn in de loop der jaren al veel bomen verwijderd. D66 wil dat de gemeente inzicht geeft van het aantal tot nu toe verwijderde bomen en dat de wethouder erop toeziet  dat alleen nog bomen worden gekapt als deze onherstelbare ziektes of schade hebben opgelopen.

 

Het bomenbeleidsplan is echter beperkt tot de gemeentelijke bomen. Op particulier terrein is een kapvergunning zelden vereist, laat staan dat hier een herplantverplichting van toepassing is. We hebben vorig jaar in Nederhorst en onlangs in Nieuw Loosdrecht gezien dat inwoners van de ene dag op de andere kunnen worden geconfronteerd met grove ingrepen, zoals het grootschalig rooien van struiken en bomen, op particulier terrein. Het huidige bomenbeleid staat dit toe.

 

In het geval van het voormalige Knorr terrein bleek de groenstrook en de daar aanwezige bomen, niet, zoals iedereen dacht, op gemeentegrond te staan, maar op het eigendom van de ontwikkelaar, en dus niet beschermd. Wethouder Boermans heeft toegezegd om, in overleg met de aanwonenden en de ontwikkelaar, voorzieningen te treffen voor de aanleg van een nieuwe groenafscherming en de aanplant van nieuwe bomen en struiken. Hulde daarvoor!

 

Voor D66 is dit een nieuwe bevestiging van de noodzaak om te komen tot een ruimere bescherming van beeldbepalende bomen en groenstructuren, ook op particulier terrein. Immers, ook deze groenstructuren dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. In het kader van de herziening van het beleidsplan verzoeken wij het college ook om onderzoek te doen naar de effecten van de afschaffing van de kapvergunning en het ongecontroleerd ruimen van beeldbepalend groen op de ruimtelijke kwaliteit.

 

D66 wil dan ook in het herziene bomenbeleidsplan uitdrukkelijk ook bepalingen opnemen over bomen en groenstructuren op particulier terrein.

 

De klimaatverandering vereist extra inspanningen, met name bij de inrichting van nieuwe woonwijken en de herinrichting van ons huidige wegennet. Ontkoppeling van de hemelwaterafvoer is al overal een vereiste.

 

Particulieren kunnen hieraan bijdragen door de verstening van tuinen terug te dringen. D66 wil dat het college dit stimuleert, bij voorbeeld door het schenken van een boom of een regenton indien een inwoner zijn tuin waterdoorlatend herinricht. Hier kunnen b.v. de overtallige bomen binnen de herplantverplichting voor aangewend worden.

 

In nieuwe bouwprojecten en bestemmingsplannen kan een maximaal percentage worden opgenomen van verstening van de particuliere percelen om de hemelwateropvang op eigen terrein te verbeteren.

 

D66 stelt voor een adviescommissie van het college in het leven te roepen die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het College en de Raad op het gebied van de energietransitie en duurzaamheidsmaatregelen.

 

De verkeersafwikkeling en de parkeerproblematiek blijven haast onoplosbaar in onze gemeente. Daar waar nu al sprake is van verkeeroverlast en onveilige situaties, denk b.v. aan de EKC-wegen en de Kortenhoefsedijk, zal dit alleen nog worden geaccentueerd door de geplande nieuwbouwprojecten. Incidentele aanpassingen kunnen maar voor weinig verbetering zorgen.

 

Een nieuwe noord-zuid verbinding met een nieuwe brug over het Hilversums kanaal en aansluitend op de “nieuwe” N201 lijkt de enige oplossing te zijn, maar afgezien van de kosten, stuit dit op grote planologische bezwaren.

 

Het openbaar vervoer in onze gemeente wordt steeds verder uitgehold. D66 roept de wethouder op, om ook in regionaal verband, al zijn invloed uit te oefenen bij het vaststellen voor het programma van eisen voor de verlening van de nieuwe concessies voor het OV.

 

Maar we hebben ook waterwegen ! D66 stelt voor dat het college, samen met lokale ondernemers, de mogelijkheden onderzoekt voor een “waterbus” verbinding tijdens het seizoen tussen de Porseleinhaven en De Strook.

 

De parkeernorm in Wijdemeren is aan vervanging toe. De houdbaarheidsdatum is ruim overschreden. De parkeernorm die al onvoldoende is, houdt geen rekening met bezoekers, wat voor extra overlast zorgt, met name in Oud Loosdrecht.

 

De ondergrondse parkeergarage die voorzien was bij de Porseleinhaven, is geschrapt, waardoor bezoekers verplicht zullen zijn om op ongewenste plaatsen hun auto kwijt te raken.

 

D66 verzoekt wethouder De Kloet om de mogelijkheden te onderzoeken voor een permanente parkeergarage, b.v. op het Vuntusplein of van een seizoensgebonden parkeervoorziening b.v. bij de  “Asbestpuist” van Natuurmonumenten.

 

Ook in woongebieden is het gebrek aan parkeerruimte een reden tot ergernis en onveilige situaties.

 

Veiligheid op onze wegen voor schoolgaande kinderen is nog steeds vaak onderbelicht. Afgezien van de vermenging van fietsers en automobilisten blijft nog steeds het telefoongebruik op de fiets levensgevaarlijk. We willen niet wachten op landelijke regelgeving die volgend jaar wordt verwacht. Noch op de effecten daarvan.

 

D66 stelt voor om inwoners en met name de schoolgaande jeugd actief te blijven voorIichten en om, in navolging van Hilversum, innovatieve verkeersmaatregelen te treffen  in overleg met de stichting TButterfly.

 

D66 is blij dat de eerste 2 IKC’s in Loosdrecht de komende tijd vorm gaan krijgen. Het college zet in op een 3e IKC in Nederhorst of Kortenhoef. D66 had liever gezien dat er in beide kernen een IKC tot stand gaat komen. Kan wethouder Klink ons inlichten over de stand van zaken? Wordt er het komende jaar geïnvesteerd in het 3e IKC? En wanneer een 4de?

 

Voorzitter, collega’s, ondanks een beknopt bestuursakkoord, ontbreekt het ons niet aan ambitie voor de komende jaren!

 

Tegelijkertijd mogen we niet vergeten dat de invoering van de omgevingswet, de energietransitie, de uitvoering van het sociaal beleid, en het werken aan onze bestuurlijke toekomst al een enorme druk legt op het college en het ambtelijk apparaat.

 

College, U heeft daarbij de volledige steun van D66 Wijdemeren!

 

Namens D66 Wijdemeren,

 

Nanne Roosenschoon

Mario Wouters