Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 april 2018

INBRENG D66, 3 april 2018 Openbare gesprekken

 

INBRENG D66, 3 april 2018

Openbare gesprekken o.l.v. De Lokale Partij  i.v.m. formatie proces Wijdemeren

 

Aanleiding

De Lokale Partij is op 21 maart 2018 als grootste partij uit de verkiezingen gekomen. Ze heeft het meeste aantal stemmen behaald. Op basis van de politieke mores ligt daardoor het initiatief om tot een coalitie te komen bij DLP.

Uitslag 21 maart 2018

DLP heeft samen met het CDA en DB 4 zetels behaald. VVD heeft 3 zetels en PvdA-GrLi en D66 ieder twee zetels. De gemeenteraad van Wijdemeren telt 19 zetels. Voor een meerderheidscoalitie dienen er tenminste 10 zetels te zijn.

Openbaar gesprek o.l.v. DLP op 26 maart 2018

Op 23 maart heeft DLP aangegeven dat er op maandag 26 maart openbare gespreken met alle partijen plaatsvinden. D66 is uitgenodigd voor dit gesprek en heeft haar inbreng gedaan: “D66 feliciteert alle winnaars en condoleert alle verliezers. Voor een nieuwe coalitie is wat betreft D66 het belangrijkste uitgangspunt verbinding en een breed draagvlak in de raad. De afgelopen periode was er een scherpe scheiding tussen oppositie en coalitie. In deze nieuwe periode moeten we proberen de verschillen tussen partijen te overbruggen. Inhoudelijk: Iedereen die op D66 heeft gestemd weet dat D66 Wijdemeren tegen een fusie met alleen Hilversum is. Tevens heeft D66 aangedrongen op een breed gedragen coalitie.”

 

Openbaar bühne gesprek, raadsakkoord utopie

Het vervolg proces zoals de 26ste door DLP naar voren is gebracht is dat er op dinsdag 3 april wederom een openbare bijeenkomst is. Alle partijen zijn uitgenodigd en gevraagd naar 7 punten die ze belangrijk vinden voor een Raadsakkoord.

D66 heeft weinig geloof in de openbare onderhandelingen zoals DLP deze wenst en is van mening dat dit vooral een bühne gesprek is. Tevens is de wens van DLP om via de openbare onderhandeling te komen tot een raadsakkoord in de ogen van D66 niet realistisch. D66 heeft op 26-3 al aangegeven dat een Raadsakkoord voor haar alleen van toepassing is als alle partijen met de inhoud instemmen en dat lijkt D66 een utopie. D66 spreekt daarom liever van een coalitieakkoord. D66 wil echter niet ontbreken en zal daarom aanwezig zijn op 3 april.

D66 is van mening dat ze met haar 2 zetels een enigszins bescheiden rol heeft, maar desondanks zijn wij van mening dat snelheid geboden is in het formatie proces. Zeker in het licht van de fusie stappen zoals de Provincie dit al in gang heeft gezet. D66 heeft daarom op de uitslagen-avond de lijsttrekker van DLP aangegeven dat snelheid echt geboden is. We zijn inmiddels bijna 2 weken verder maar we zijn, naar de opvatting van D66, nog niks opgeschoten.

Verzoek van de Lokale Partij op 26 maart

Voor een volgende bijeenkomst, dinsdagavond 3 april 20.00 uur, wil De Lokale Partij graag van alle partijen ophalen welke -stel maximaal 7- punten u, inclusief de bestuurlijke toekomst van de gemeente, van belang vindt voor een raadsakkoord. De intentie van De Lokale Partij voor de tweede openbare bijeenkomst is een inhoudelijke bespreking van punten voor een raadsakkoord. Die informatieve bijeenkomst is de gelegenheid om uw inbreng daarover te delen zodat die meegenomen kan worden in het verdere formatieproces. Om deze bijeenkomst goed voor te bereiden ontvangen wij uw bijdrage voor deze punten graag uiterlijk maandag 2 april. U kunt uw bijdrage van ongeveer 2 A4tjes mailen aan de griffie (griffier@wijdemeren.nl).

 

1e inhoudelijke bijdrage D66

D66 heeft meerdere punten die we belangrijk vinden en inbrengen bij de onderhandelingen tot een coalitieakkoord. (D66 gelooft nl. niet in een raadsakkoord zoals gezegd) . DLP vroeg om voor het openbare gesprek maximaal 7 punten te benoemen. Deze eerste 7 punten zijn voor ons:

  1. Inspraak; D66 wil dorpsraden in Wijdemeren,
  2. Inspraak; D66 wil een lokaal referendum in Wijdemeren,
  3. Bestuur; D66 wil geen fusie met alleen Hilversum,
  4. Bestuur; D66 wil -nadat er o.a. dorpsraden zijn gevormd- komen tot brede fusie in de

GooienVechtstreek,

  1. Wonen; D66 wil dat 1/3 van de nieuw te bouwen woningen voldoen aan de sociale

huur/koop eisen,

  1. Sociaal; D66 wil dat een overschot op het sociaal Domein niet naar de algemene

reserve gaat,

  1. Vluchtelingen; D66 wil dat Wijdemeren actief meedoet aan vluchtelingen opvang en dit

actief uitstraalt.

 


 

DLP wijst twee formateurs aan

Op donderdagavond 29 maart werd D66 verrast door een aankondiging van DLP waarin ze gaande het openbare proces twee formateurs heeft benoemd. Het was voor D66 daarmee onduidelijk of de openbare gesprekken op de 3e april door zou gaan.

 

D66 wordt benaderd door de formateurs

D66 is op Goede Vrijdag (vrijdagavond) benaderd door een formateur van DLP om nog voor dinsdagavond 3-4 deel te nemen aan een besloten gesprek. Gelet op de Paasdagen heeft dit gesprek niet kunnen plaatsvinden. D66 heeft wel een uitnodiging gekregen om dinsdagavond -direct na het openbare gedeelte- met de formateurs en vertegenwoordigers van DLP aan tafel te gaan zitten. Een agenda of inhoudelijke punten zijn niet gewisseld. Er is overigens op geen enkele wijze inhoudelijk gesproken tussen DLP en D66 m.b.t. een informatie proces.

 

Openbaar gesprek overbodig in de ogen van D66

D66 begrijpt deze besloten aanpak en ziet naast verschillen ook inhoudelijke raakvlakken met DLP. D66 sluit DLP als coalitie partij ook zeker niet uit. Overigens sluit D66 in Wijdemeren geen enkele partij uit als mogelijke coalitiepartner. Wel is D66 van mening dat door deze actie van DLP het openbaar gesprek met alle partijen op 3-4 overbodig is en geen toegevoegde waarde heeft omdat er ook door DLP in beslotenheid wordt gesproken. D66 zou daarom graag vernemen -voorafgaand aan het openbare gesprek op 3-4- of en zo ja met wie er in beslotenheid is gesproken en wat daarvan de verwachtingen zijn m.b.t. een mogelijke coalitievorming.  Tevens zijn wij benieuwd wie er verder zijn uitgenodigd voor de besloten gesprekken en hoe DLP dit proces ziet.

 

Gedragen coalitie

D66 loopt niet weg voor een mogelijke bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wij willen daarom ook  graag deelnemen aan een besloten gesprek met de formateurs en DLP. Naast de inhoudelijke richting is het voor D66 belangrijk dat er voor een dergelijk gesprek zicht is op een mogelijke coalitie met DLP en meerdere partijen.  We kijken uit naar het gesprek en zijn vooral benieuwd naar de inhoudelijke punten die DLP wenst (en niet wenst) en hoe ze het proces verder ziet. Het tijdspad zoals DLP de coalitievorming ziet is voor D66 gelet op de fusie ontwikkelingen van de provincie zeer belangrijk en zouden wij graag op de 3e april zien.

 

Namens de fractie van D66

 

Joost Boermans & Nanne Roosenschoon

2 april 2018.