Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juli 2017

Eén sterke gemeente Gooi en Vecht

Gisteren heeft onze fractie onderstaande motie ingediend. Helaas heeft deze het niet gehaald.

De motie verwoordt goed onze visie op de toekomst van Wijdemeren.

De gemeenteraad van Wijdemeren, bijeen in openbare vergadering d.d. 6 juli 2017

Overwegende dat:

 • De bestuurskracht van de Gemeente Wijdemeren “onvoldoende” is,
 • De bestuurskracht van de regio versterkt dient te worden,
 • Er steeds meer taken van het Rijk naar de gemeente komen, (Sociaal Domein, Omgevingswet) en de gemeente dit niet alleen aankan,
 • De regio Gooi en Vechtstreek haar positie in de regio moet verstevigen ten opzichte van krachtige steden als Amsterdam en Utrecht,
 • De Provincie Noord-Holland de ARHI-procedure gestart is om te komen tot maximaal 3 gemeenten in de gehele Gooi en Vechtstreek,
 • De Provincie Noord-Holland van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek een krachtig antwoord verlangt over hun bestuurlijke toekomst,
 • Er tot op heden geen krachtig standpunt van de gemeente Wijdemeren is,
 • Het college van Wijdemeren vooral probeert samen te werken met de gemeente Hilversum,
 • Er steeds vaker wordt gesproken over één krachtige gemeente in de Gooi en Vechtstreek,
 • De meerderheid van de raad geen fusie met (alleen) Hilversum wenst,
 • Op 21 maart 2018 een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen.

Voorts overwegende dat:

 • Gedeputeerde dhr. J. Van der Hoek te Wijdemeren verklaarde dat de keuze voor een ambtelijke fusiepartner door de provincie wordt gezien als de beoogde en daarmee ook logische bestuurlijke fusiepartner op de langere termijn en dat deze samenwerking niet vrijblijvend is,
 • De Provincie Noord-Holland in november as. haar definitieve standpunt m.b.t. de ARHI-procedure bekend maakt,
 • Onze regio – en de opgaven waar zij voor staat- dringend vraagt om krachtige gemeenten of één daadkrachtige gemeente,
 • De Gooi en Vechtgemeenten steeds meer (ambtelijk) samenwerken, maar dat dit tegelijk ten koste gaat van de invloed en zeggenschap van de individuele gemeenteraden,
 • Een fusieproces van slechts 2 gemeenten de bestuurlijke (fusie) ontwikkelingen vertraagt en waarschijnlijk slechts een tussenstap zal zijn,
 • Eén gemeente in de Gooi en Vechtstreek het toekomstbestendige wensbeeld voor de lange termijn is,

Spreekt uit dat,

 • De gemeenteraad van Wijdemeren de komst van één gemeente in de Gooi en Vechtstreek als de toekomst-richting voor de regio Gooi en Vechtstreek ziet,
 • De gemeenteraad van Wijdemeren geen tussenstappen wenst,
 • De gemeenteraad van Wijdemeren, na 21 maart 2018, een definitief besluit zal nemen over haar bestuurlijke toekomst.

En Verzoekt het college,

 • Dit standpunt krachtig uit te dragen in de gehele regio,
 • De Provincie Noord-Holland in kennis te stellen van dit standpunt,
 • De Provincie Noord-Holland te vragen dit scenario van één gemeente in de Gooi en Vechtstreek te gaan onderzoeken en hierbij aandacht te hebben voor kernenbeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie (en steunfractie) van D66 Wijdemeren:

Joost Boermans | Nanne Roosenschoon | Mario Wouters | Rob Koedijker | Roosmarijn Peet | Joop Onderstal.