Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 april 2017

Verslag Op Pad Polder Kortenhoef 22 april jl.

Deze zaterdag vond een druk bezochte D66 Wijdemeren ‘Op Pad’ bijeenkomst plaats over de geplande ontwikkelingen in de polder van Kortenhoef. Ruim 30 belangstellenden en inwoners troffen elkaar bij garage Jan Hermsen aan de Emmaweg in Kortenhoef om te praten over de plannen. De bijeenkomst was een vervolg op een presentatie in de raadscommissie van begin dit jaar.

De ontwikkelingen in de Polder van Kortenhoef betreffen in feite drie afzonderlijke plannen. Allereerst Plan Groenewoud (een initiatief van gemeente en Afvalzorg) dat voortkomt uit de noodzaak van sanering van de voormalige stortplaats. Het plan bestaat uit een aantal duurzame watervilla’s, waarvan een gedeelte in de sociale sector, om de sanering te financieren. Vervolgens Plan VLEK – een plan van zeven bewoners en eigenaren van de Emmaweg in Kortenhoef -om bedrijven uit te plaatsen ten gunste van beperkte woningbouw, natuurontwikkeling, verbetering van de waterkwaliteit en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Met deze plannen wordt de uitstraling van de polder verbeterd en versterkt, waarbij D66 Wijdemeren benadrukt dat de woningen klimaatneutraal dienen te worden gerealiseerd. Tot slot het plan Zuidsingel Fase 8. Een meer reguliere woningbouwontwikkeling aansluitend aan de bestaande bebouwing van Kortenhoef.

Aanwezigen waren vooral tevreden over de informatie die gedeeld werd. Er is behoefte aan openheid en transparantie over de plannen. Veel aandacht was er voor de ontsluiting en verkeersafwikkeling. De drie plannen leggen een extra druk op de Emmaweg. Dit vraagt om infrastructurele aanpassingen, zoals mogelijk een extra aantakking op de N201 of het instellen van één-richtingsverkeer middels een tweede noord-zuid verbinding (parallel aan de Emmaweg). Een verkeersonderzoek dat integraal kijkt naar de drie projecten zal hiervoor noodzakelijk zijn.

Hierbij moet bovendien rekening gehouden worden met Natura 2000 richtlijnen die van toepassing zijn in een deel van de polder. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor het op te stellen Watergebiedsplan omdat hierin onder meer een besluit genomen wordt over het waterpeil in de polder. Dit plan wordt naar verwachting in 2018 vastgesteld en moet idealiter aansluiten op de plannen.

Afgezien van het plan Groenewoud, dat het verst gevorderd is, bevinden de plannen zich nog in een oriënterende fase. Het leek alle aanwezigen wenselijk en logisch dat de drie projecten gaan samenwerken in het kader van één gezamenlijk gebiedsplan en dat omwonenden hierbij betrokken worden vanwege het benodigde draagvlak. De drie projecten kunnen een forse kwaliteitsimpuls geven aan het gebied maar hangen ook sterk met elkaar samen onder meer vanwege de verkeersafwikkeling.

Eén van de initiatiefnemers gaf aan dat binnenkort een afspraak plaatsvindt met alle betrokken partijen waaronder ook de gemeente. Mogelijk wordt hierna meer bekend over de planning en het proces. Wat vooral duidelijk werd: er is behoefte aan informatie en communicatie en daar voldeed deze middag ruimschoots aan. D66 Wijdemeren dankt Jan Hermsen voor zijn ontvangst en gastvrijheid.