Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 oktober 2014

Reactie fractie op concept collegevoorstel omtrent samenwerking

gemeentehuis

 
WIJDEMEREN: GROEN OF ROOD?

Met het aantreden van dit college was één zaak duidelijk: de Hilversumse lobby kreeg weer vrij spel!
Met dank aan het zwalkende beleid van de provincie Noord Holland ( vorig jaar alle lof voor de samenwerking tussen Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht terwijl dat nu, één jaar later als een doodlopende weg wordt afgedaan ) en de “ verplichting” om te reageren op het rapport van de ( voorlopig ) laatste provinciale onderzoekscommissie, heeft dit college voortvarend en enthousiast besloten de raad te laten instemmen met een traject dat leidt tot een fusie met Hilversum ( en, volgens het college, misschien Weesp, hoewel ook Weesp niet gediend is van een fusie met Hilversum).
Dat Utrecht de SWW samenwerking nog steeds als positief ervaart en ook Weesp zich uitdrukkelijk
inzet voor de intensivering van de huidige samenwerking wordt door dit college stilgezwegen.
Zoals in Wijdemeren Informeren te lezen valt : De gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor een fusie met Weesp en Wijdemeren.
De gemeenteraad? Ja, maar dan alleen de coalitie van CDA, de VVD en Groen Links/PvdA. D66 en Dorpsbelangen hebben zich hier fel tegen uitgesproken en zullen dit blijven doen.

Tot nu toe heeft Wijdemeren nooit gestreefd naar een nieuwe herindeling maar vergaande intergemeentelijke samenwerking om te kunnen beantwoorden aan de nieuwe taken waar de gemeenten mee te maken kregen was en is noodzakelijk. Na het mislukken van de samenwerking binnen de Regio Gooi en Vecht, voornamelijk vanwege de hegemonische opstelling van Hilversum, heeft de gemeente zich met succes gericht op Weesp en Stichtse Vecht. Nu gaan we timide kwispelend terug naar de Regio en met name naar Hilversum, want: “ Hilversum heeft zijn leven gebeterd en zich bekeerd tot ons kernen beleid” ( zegt het college in al zijn wijsheid…). In feite heeft Hilversum zich slechts lovend uitgesproken over het kernenbeleid in SWW. Maar waardering is nog geen bekering!

Hoewel het voor ons geen vaststaand feit is, is het mogelijk, en volgens onze wijze bestuurder uit het te nabije oosten wenselijk, dat deze samenwerking op termijn leidt tot een ons opgedrongen gemeentelijke herindeling. Dan rijst de vraag: wat voor soort gemeente willen wij in de toekomst zijn? Als samenwerking leidt tot herindeling, moet die vraag als eerste worden gesteld en beantwoord. Het is duidelijk dat een stedelijke toekomstvisie tot andere verbindingen zal leiden dan een visie gebaseerd op de exploitatie van onze gedeelde natuurlijke en recreatieve waarden.

De planologische kaders zijn bekend:
Het Groene Hart, waarin Wijdemeren gelegen is, en de Randstadring, waar Hilversum deel van uitmaakt.
Het college heeft de ter verdediging van de optie Hilversum en straks Gooistad, gesteld dat dit stedelijk gebied, met inbegrip van Weesp en Wijdemeren, een efficiënte bufferzone vormde tussen Amsterdam, Almere en Utrecht. Maar Groot Gooistad heeft veel meer inwoners dan Almere en nauwelijks minder dan Utrecht! Is dat een buffer? Of een nog verdergaande verstedelijking? De door dit college ingeleide annexatie door Hilversum over een paar jaar. De Rode Toekomst met dank aan het CDA, de VVD en Groen Links/PvdA!
Wij gaan voor een echte buffer: de noord-oost hoek van het Groene Hart als blijvende groene buffer
tussen de oprukkende verstedelijking van de Regio Gooi en Vecht. Een samenwerkingsverband – in welke vorm dan ook- gebaseerd op gedeelde en gekoesterde waarden van natuurbeheer, historische dorpen en kernen, de waardevolle buitenplaatsen, toerisme en recreatie. Wat ons betreft was daarin ook plaats geweest voor Muiden en Naarden of gedeeltes van de Ronde Venen, zoals Baambrugge of Abcoude.

Vijftien jaar geleden hebben we gekozen voor Wijdemeren. We wilden niet het risico lopen om ingelijfd te worden door Hilversum. Toen niet en nu niet. Wij zijn niet de grond-reserve voor Hilversum, noch een open luchtmuseum voor onze buren!
Laten we ook niet vergeten dat Hilversum weigert om bij te dragen aan de onderhoudskosten van het Plassenschap en ervoor heeft gezorgd dat het bouwplan Ter Sype is teruggebracht van 600 tot niet meer dan 160 woningen! En dat moet dan onze toekomstige partner zijn?
Met onze partners langs de Vecht, SWW of door mij Niftarlake genoemd, kunnen we werken aan een betere toekomst dan die voorgestaan door de Hilversumse lobby. Een toekomst voor onze inwoners, gebaseerd op de verrijking van onze historische kernen en een duurzame groene ontwikkeling van het gehele Vechtplassengebied.. Dat is de Groene Toekomst die ons voor ogen staat!

De fractie D66 Wijdemeren,
Joost Boermans
Patricia Mossinkoff
Nanne Roosenschoon