Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 februari 2014

De 6 D’s: in het kort waar D66 Wijdemeren voor staat

Op woensdag 19 maart 2014 mag u stemmen voor de leden van de gemeenteraad.
U bepaalt wie de besluiten nemen voor de gemeente, uw dorp, uw vereniging of uw
straat. Hoe gaan we om met onze minima, het onderwijs, de sportclub, de natuur om ons
heen, de wegen waar we op rijden en fietsen? De plekken waar huizen gebouwd worden,
de belastingen die de gemeente vraagt en hoe richten we de gemeente duurzaam in?
Raadsleden bepalen dat straks.
Na 4 jaar een pas op de plaats te hebben gemaakt is het hard nodig dat Wijdemeren
vooruit gaat kijken. Investeren in de toekomst. Onze Jeugd. Zorgen voor woningen en
werkgelegenheid. Aan de slag met duurzaamheid. Het mogelijk maken dat mensen
langer en kwalitatief goed thuis kunnen wonen. Keuzevrijheid waarborgen en oog hebben
voor privacy. Zorgen dat Wijdemeren weer gaat bruisen. Kansen bieden aan onze
ondernemers en ruimte bieden aan ZZP-ers. En ja, ook in Wijdemeren kiest D66 voor
beter Onderwijs en dat is hard nodig. Help D66 te bouwen aan de toekomst van
Wijdemeren. Maak D66 groot. Vooruit, stem 19 maart op D66.
D66 doet niet aan verkiezingspraat met loze beloftes. Wij bieden ambitieuze maar ook
realistische plannen. Aan de hand van “de zes D’s van D66 Wijdemeren” willen we ze
graag kort toelichten, meer informatie staat op onze website.

1. DUURZAAM: TOEKOMST GERICHT BELEID
Volgens ons is iedereen verantwoordelijk voor de wereld om zich heen. Op grond hiervan
kan iedereen een eigen wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van mensen, aan het
milieu en aan de maatschappij (people, planet en profit). D66 ziet duurzaamheid niet als
een luxe-artikel, maar als een noodzakelijke manier van denken en doen. Daarbij zien wij
kansen voor een groene economische motor. Ook op gemeentelijk niveau ligt een
taakstelling om bij te dragen aan het behalen van de landelijke en Europese doelen voor
het terugdringen van de CO2 uitstoot. D66 kiest en wil dat ook de gemeente deze doelen
ook nakomt.
√ D66 wil het duurzaam opwekken en gebruiken van energie, stimuleren. Bijv. zonnepanelen,
windvangers en LED straatverlichting
√ D66 wil meer e-Laadpunten voor fietsen, scooters en auto’s
√ D66 wil dat de gemeente wordt aangesloten op glasvezel
√ D66 wil geen proefboringen toestaan naar Schaliegas

2. DEMOCRATISCH: TOEGANKELIJK EN OPEN BESTUUR
D66 ziet dat de fysieke afstand tussen burgers en de gemeente toeneemt. Dit moet voor
D66 gecompenseerd worden. Meer transparantie en een meer participatie van burgers en
betrokkenen bij planvorming en uitvoering. Meer openbare vergaderingen van de
gemeente. D66 wil ook dat wijk- en dorpscomités, maatschappelijke organisaties, publiek
private samenwerking en digitale inspraak betrokken worden bij de besluitvorming. De
gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Veel inwoners, bedrijven en
organisaties hebben goede ideeën waar het gemeentebestuur en de organisatie open
voor moeten staan. De basishouding van de gemeente moet zijn: “Ja, mits…” in plaats
van “Nee, tenzij…” . D66 kiest en wil de vergaderstructuur hervormen, zodat
betrokkenen vooraf gehoord kunnen worden.
√ D66 wil wijk- en dorp’s raden
√ D66 wil een nieuw, open en toegankelijk vergadersysteem waarbij belanghebbende
burgers welkom zijn en uitgenodigd worden
√ D66 wil onafhankelijke toetsing bij bezwaren
√ D66 wil inwoners betrekken bij het benoemingsproces van een nieuwe burgemeester

3. DAADKRACHTIG: ONDERWIJS EN WERK
Onderwijs is de beste basis voor een goede toekomst. Helaas hebben we in Wijdemeren
zwakke scholen. D66 wil dat tegengaan en de kwaliteit van het onderwijs versterken. Wij
maken ons hard voor kindcentra’s. Dat is meer dan een brede school. Ook wil D66 het
voortgezet en beroeps- onderwijs nadrukkelijker verbinden met de lokale arbeidsmarkt.
Werken is een manier om deel te nemen aan de maatschappij. D66 wil hier veel meer op
inzetten. Voor mensen die zelf niet in staat zijn om werk te vinden dient de overheid te
helpen. Maar ook onze ondernemers dient de overheid ter wille te zijn. Zij zijn de motor
van onze economie en zorgen voor werkgelegenheid binnen de gemeentegrens. D66 blijft
actief inzetten op de recreatieve rol van onze gemeente en wil, mits het bedrijfsleven
participeert, daar ook in investeren. Wel willen we een evenwicht bewaren tussen de
eisen voor natuurbescherming en de belangen van recreatie en toerisme.
√ D66 wil meer dan een brede school. D66 wil kindcentra’s. Dus via een deur toegang tot
goed onderwijs, kinderopvang, aandacht voor (huiswerk) begeleiding, voorschoolse
educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur
√ D66 wil dat de gemeente ondernemers serieus neemt en kijkt naar mogelijkheden
√ D66 ziet kansen om beroepsonderwijs in Wijdemeren aan te bieden
√ D66 blijft zich inzetten op de recreatieve sector en blijft daar ook in investeren
√ D66 wil een overheid die onze ondernemers waar mogelijk ondersteunt in hun plannen

4. DEGELIJK: FINANCIEN OP ORDE HOUDEN
D66 heeft actief bijgedragen aan het op orde brengen van de financiën van de gemeente
en dat was hard nodig. Toch wil D66 dat financiën weer een saai onderwerp worden.
Verstandig met het beschikbare geld omgaan betekent eenvoudigweg niet meer uitgeven
dan er binnenkomt, goed begroten en voldoende rekening houden met tegenvallers. D66
kiest ervoor om de belastingen zo laag mogelijk te houden.
√ D66 wil dat de financiën op orde blijven
√ D66 wil de belastingen zo laag mogelijk houden
√ D66 wil dat alle declaraties en (neven) functies van oa. Raadsleden, Burgemeester en
Wethouders op de gemeentelijke website geopenbaard worden

5. DUIDELIJK: COMMUNICEREN EN ZORG VOOR ZWAKKEREN
D66 wil een overheid die helder communiceert en waar mensen op kunnen vertrouwen.
Een overheid die doet wat ze zegt. Niet achteraf communiceren maar vooraf. De overheid
moet kleiner worden en dat vraagt dat mensen meer zelf kunnen regelen. D66 wil dat de
gemeente ruimte biedt aan eigen initiatief. Maar D66 eist dat de gemeente zich actief in
blijft zetten voor onze minima en sociaal zwakkeren. D66 vertrouwt op de eigen kracht
van mensen. Kracht die zich laat vertalen in: regie voeren over het eigen leven,
zelfstandig blijven en een eigen bijdrage leveren aan onze samenleving zonder
verplichtingen. D66 wil gekwalificeerde thuiszorg, technologische innovaties en
goede ondersteuning.
√ D66 wil verbeteringen van de communicatie en een website waar alle informatie staat
√ D66 wil dat de gemeente goed communiceert met direct betrokkenen
√ D66 wil gekwalificeerde thuiszorg
√ D66 wil van Wijdemeren een dementievriendelijke gemeente maken
√ D66 wil geld dat bestemd is voor Wmo, Jeugd en Participatie ook daar inzetten
√ D66 wil niet bezuinigen op regelingen voor onze minima, maar een ruimhartig
minimabeleid

6. DICHTBIJ: BUURTGERICHT, SOCIAAL EN VEILIG WONEN
D66 ziet de inwoners van onze wijken en kernen als de belangrijkste spelers als het gaat
om de leefbaarheid van de omgeving. Daarbij dient de overheid te zorgen dat de
veiligheid gewaarborgd is. D66 wil geen grote overheid, de rol van de overheid is in
eerste instantie faciliteren en stimuleren. Wij willen het prachtige gebied waarin wij
wonen behouden, maar D66 wil wel dat wonen in Wijdemeren ook voor starters mogelijk
wordt.
D66 is van mening dat de uitvoering van o.a. welzijn en zorg met de betrokkenen moet
worden georganiseerd. D66 zet in op sociale wijkteams en vind dat er geluisterd moet
worden naar professionals. Mensen moeten zelf kunnen bepalen wie hun zorg levert.
De afgelopen 4 jaar heeft D66 zich keihard ingezet voor het behoud en versterken van de
Bibliotheek. De bibliotheek bruist weer en moet blijven oa. als sociaal trefpunt.
√ D66 wil betrokkenheid van burgers bij hun omgeving stimuleren
√ D66 wil betaalbare (starters) woningen
√ D66 wil het vrijwilligerswerk ondersteunen
√ D66 wil investeren in voorzieningen in de wijk, kern of buurt
√ D66 blijft aandacht vragen voor de privacy van de cliënt en wil een onafhankelijk
toetsingsorgaan bij geschillen rondom indicatie
√ D66 wil sociale wijkteams voor betere zorg en kostenbeheersing
√ D66 wil de bibliotheek omvormen tot educatief, sociaal en kunstzinnig trefpunt
Zoals gezegd: D66 doet niet aan verkiezingspraat met loze beloftes. Wij
bieden ambitieuze maar ook realistische plannen. Help D66 te bouwen aan
de toekomst van Wijdemeren. Maak D66 groot. Vooruit, stem 19 maart
op D66

De zes D’s van D66 Wijdemeren
Duurzaam | Democratisch | Daadkrachtig | Degelijk | Duidelijk | Dichtbij
Meer informatie: D66wijdemeren.nl | stem@D66wijdemeren.nl | twitter:@d66wijdemeren