Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 november 2009

D66: Bibliotheek moet blijven. Politiek analfabetisme?!

D66 Wijdemeren zal niet werkeloos toekijken hoe de gemeente de bibliotheek om zeep helpt.
 
D66 Wijdemeren heeft met verontwaardiging kennisgenomen van het collegevoorstel de subsidie voor de openbare bibliotheek in Loosdrecht met 45% te korten. Dit voorstel staat in groot contrast met het standpunt van D66: handhaving van de bibliotheek én uitbreiding van de bibliotheekfaciliteiten in Wijdemeren met drie steunpunten. Kennis en toegang tot informatie behoren tot de basisvoorzieningen voor iedere inwoner van Wijdemeren.

D66 Wijdemeren was in de huidige periode niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad maar alle prognoses wijzen erop dat we terugkeren. Wij kunnen en zullen niet werkeloos toekijken hoe de gemeente de bibliotheek om zeep helpt.
 
Het college van Wijdemeren heeft in al haar wijsheid besloten de subsidie voor de openbare bibliotheek in het komende jaar met 45% te korten. Daarmee treft het college De Bibliotheek ongekend hard en onder de gordel. Alle verenigingen in Wijdemeren krijgen de komende jaren 10% minder subsidie. Waarom juist De Bibliotheek 45% moet inleveren, blijft onduidelijk.

De Bibliotheek in Loosdrecht heeft per jaar zo’n 40.000 gebruikers en heeft daarmee haar bestaansrecht in deze gemeente bewezen. In de Nederlandse gemeenten krijgt de bibliotheek gemiddeld 20 euro subsidie per inwoner, in Wijdemeren is dat slechts 13 euro. 13 schamele euro’s die nu nog eens teruggebracht worden naar 7 euro per inwoner. In de andere samenwerkende gemeentes waar een vestiging van De Bibliotheek is gevestigd, Muiden, Weesp en Eemnes, zijn de subsidies hoger dan het landelijk gemiddelde.

In de concept cultuurnota is te lezen: ‘De continuïteit van kunst en cultuur moet beter gewaarborgd worden; dit vraagt op bestuurlijk niveau om heldere keuzes en duidelijke invulling van de randvoorwaarden ten aanzien van de benodigde middelen en organisatiestructuur.’ Onbegrijpelijk dat de gemeente dan een van de belangrijkste partners in het cultuurbeleid, De Bibliotheek, de poten onder de stoel vandaan zaagt.
Natuurlijk moet de gemeente de komende jaren bezuinigen, al was het alleen maar om alle juridische kosten van de laatste jaren te kunnen voldoen. Maar niet op deze wijze, niet ten koste van een instelling waar alle scholen in de gemeente gebruik van moeten kunnen maken. Niet op een moment waarop landelijk de nadruk wordt gelegd op maatregelen die verdere achteruitgang van taalbeheersing moeten tegengaan. Niet op een moment waarop De Bibliotheek zelf al activiteiten gericht op kennis, recreatie en dienstverlening op een hoger en commerciëler vlak probeert te krijgen. Niet met zo’n harde stoot onder de gordel.

Het alternatief dat het college voorstelt, is een lachertje: afbraak van de huidige locatie aan de Tjalk, woningbouw op de vrijgekomen grond en drie embryonale steunpunten in drie van de vier kernen. En dat noemt het college beleid?

D66 Wijdemeren wil De Bibliotheek handhaven en zelfs uitbreiden met drie steunpunten in Kortenhoef, Nederhorst den Berg en Ankeveen die van alle voorzieningen en educatieve faciliteiten van de hoofdvestiging gebruik kunnen maken. Het huidige gebouw aan de Tjalk heeft een oppervlakte van 650 m2. Groter dan voor exploitatie van de bibliotheek noodzakelijk is. De stichting die het gebouw beheert, kan 200 m2 commercieel verhuren zonder dat de bibliotheekfunctie in het gedrang komt. Het is bovendien niet onmogelijk om op beperkte schaal woningbouw te realiseren zonder het hele gebouw eerst te slopen.
Bij verhuur valt te denken aan een leescafé, een trefpunt voor tieners en jongeren met een jongereninformatiepunt, het nog in Wijdemeren te vestigen meldpunt discriminatie, samenwerking met Versa, Stichting Kursusproject Loosdrecht, de ontwikkeling van taalprojecten voor laaggeletterde inwoners maar ook het in de cultuurnota voorgestelde Cultureel Ontmoetingspunt Wijdemeren. 

Er zijn meer mogelijkheden dan knelpunten!
De Bibliotheek moet in de gemeente Wijdemeren blijven als basisvoorziening voor kennis en cultuur. Een basisvoorziening die wij verplicht moeten koesteren, handhaven en zo mogelijk uitbreiden.
D66 Wijdemeren doet een beroep op het gezond verstand van college en raad en roept deze op om:
–         zich uit te spreken tegen de korting van 150.000 euro op de subsidie van De Bibliotheek in de begroting van 2010;
–         in het komende jaar oplossingen te gaan zoeken om een structurele en financieel haalbare oplossing te vinden voor behoud én uitbreiding van De Bibliotheek;
–         creatief mee te werken aan oplossingen en geen kruideniersbeleid te voeren.
 
Mocht de huidige raad toch het onzalige idee hebben om het collegevoorstel te steunen, dan zal D66 Wijdemeren zich in de volgende raadsperiode niet gebonden voelen aan dit besluit en alles in het werk stellen om die beslissing terug te draaien.
 
 
Namens D66 Wijdemeren,
 
Nanne Roosenschoon
Lijsttrekker D66 Wijdemeren